Mau bao cao thuc tap

Mau bao cao thuc tap

 
1 - University Libraries - University Of Washington ... bao gåm nh÷ng t¸c phÈm ... s¸ch l­îc còng nh­ n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔn vµ ... mét phong trµo thanh to¸n n¹n mï ch÷ ®· d©ng cao trong ...
Tuy£n Ng¤n §éc LËp1 - Hochiminh's Homepage - Cổng ... ... Èy thêi c¬ Mau ... thùc d©n tµn ¸c!". Phong trµo lªn cao ®Õn nçi toµ ¸n ... ng tù bao gåm ®Þa chñ vµ phó n«ng. Thùc tÕ ...
Lêi Giíi ThiÖu - Hochiminh's Homepage - Cổng Thông ... ... các khu ruộng cao bạc màu và các ... VI và kết thúc vào tháng XI,đôi khi có bão sớm vào tháng V ... bão gây sóng to dâng cao 9 ...
ViỆt Nam TrÊn ĐƯỜng ĐỔi MỚi VÀ HỘi NhẬp ( Rác thải và xử lí nước thải ở mức báo động cao về ... bao âm thanh, sắc màu của ... làm chứng nhân cho bão táp cách ...
Gv: Phan Thị Ngọc Hạnh - Chuyên đề ôn Thi ... ... bố ở đâu Mau về cứu ... lụt lội, bão táp… hay quân xâm lăng từ ... và thúc đẩy nhau. Triết l‎ý âm dương chi phối ...
Lĩnh Nam Chích Quái - Đọt Chuối Non | Tư Duy ... ... On Load tap Changer): Loại ... dài dòng rò mm/kV > 25 hoặc 31 Màu sắc màu nâu Thang đo mức dầu Nêu cụ ... việc như lập báo cáo, ...

Top Commented
Today's Data
Related Data

infobrave is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on infobrave or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in infobrave' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close